nyomtat

megoszt

KRITERION KÖNYVEK

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

Erdély történetek

Erdélyi emlékírók

 • Kolozsvári emlékírók 1603–1720 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990
  bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József

Néprajzi alapmunkák

Irodalomtörténeti alapművek

Művészettörténet

 • Erdélyi kastélyok 1943, Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest
  BÍRÓ JÓZSEF

Történeti alapművek

 • Ugocsa megye Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1937
  SZABÓ ISTVÁN
 • Erdély és népei Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941
  MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)
 • MAGYAROK ÉS ROMÁNOK, I.-II. KÖTET A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Budapest, 1943, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása
  DEÉR JÓZSEF, GÁLDI LÁSZLÓ (szerk.)
 • A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Könyvkiadó, Budapest [pdf, 448.3k]
  Dankanits Ádám

Székely oklevéltár

 • Székely oklevéltár. III. Kötet. 1270–1571. Kiadta a Székely Történelmi Pályadíj-alapra felügyelő bizottság. Kolozsvártt. Nyomatott Fejér Vilmosnál az Ev. Ref. Kollegium Könyv- és Kőnyomdájában. 1890.
  SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Kisebbségtörténet

FORRÁS KÖNYVEK (Kriterion Könyvkiadó)

 • A véges nap Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
  VÁRI ATTILA
 • Mínuszévek Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1995
  KELEMEN HUNOR
 • Fuccsregény Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989
  LÁNG ZSOLT
 • A tanú Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969
  BODOR ÁDÁM
 • Délvidék Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988
  EGYED EMESE
 • Virág a végtelenben Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963 [html]
  HERVAY GIZELLA

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

 • Versek IRODALMI KÖNYVKIADÓ, Bukarest, 1963
  Szentimrei Jenő
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
  HORVÁTH IMRE
 • Vaskenyéren Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1996
  GYALLAY DOMOKOS
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963
  Tompa László
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
  ENDRE KÁROLY
 • Erdélyi tél Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
  KOVÁCS GYÖRGY
 • Az Erdélyi Helikon költői. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 3243.2k]
  SZEMLÉR FERENC (sajtó alá rend.)

MENTOR KÖNYVKIADÓ

 • Motívumok Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000
  OSVÁT KÁLMÁN. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Kuti Márta

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

 • Magyar népnyelv III. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet, Debrecen–Kolozsvár, 1941
  BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
 • Magyar népnyelv IV. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet. Debrecen–Kolozsvár, 1942
  BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
 • Kide egészségügyi helyzete Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1944
  FARAGÓ FERENC
 • Székely lovak Nagy Jenő és fia könyvnyomdája, Kolozsvár, 1943
  HANKÓ BÉLA
 • Kétvízközti majorok Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1943
  HANTOS GYULA
 • Bethlen Gábor pénzei Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai R.-T., Kolozsvár, 1945
  HUSZÁR LAJOS
 • Dictionarium valachico-latinum Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944
  Bevezető tanulmánnyal közzéteszi: Gáldi László.

  SAMUELIS KLEIN

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)

ERDÉLYI KISEBBSÉGTÖRTÉNETI NAPLÓK, EMLÉKIRATOK

 • Megszépült szegénység. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. [pdf, 1764.8k]
  KOCSIS RÓZSI
 • Történetek a fogságból. Hatvan székely hadifogoly. Utószó Ferencz Imre. Bev. Balázs Lajos. Státus Kiadó, Csíkszereda, 1997 [pdf, 5293.2k]
  FERENCZ IMRE (szerk.)
 • Életemet elmesélem. Közreadja Kovács Kuruc János, Kriterion, Kolozsvár–Bukarest, 1995 [pdf, 2718k]
  FAZEKAS FERENC
 • Esély III. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998 [pdf, 6092.5k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Esély II. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1997 [pdf, 3178.6k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Esély I. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996 [pdf, 5004.1k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Szerk. Keszeg Vilmos. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2001. [pdf, 18474.1k]
  DIÓSZEGI ANNA
 • A Szepességtől Szalontáig. Egy kisiparos család három nemzedéke. Literator Könyvkiadó, Nagyvárad, 1993 [pdf, 3409.1k]
  DÁNIELISZ ENDRE
 • Fény a rácsokon. Börtönévek vallomása. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1993 [pdf, 1872.7k]
  CSIHA KÁLMÁN
 • Pontot, vesszőt nem ismerek, de a szó mind igaz. Szerk. Horváth Arany, Európa, Budapest, 1985 [pdf, 4182.7k]
  CSIBI ISTVÁNNÉ SIKLÓDI MÁRIKA
 • Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1995 [pdf, 5389.2k]
  GÁLL ERNŐ
 • Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. A válogatás és a kísérő tanulmány Forrai Ibolya munkája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. [pdf, 76964.1k]
  GÁSPÁR SIMON ANTAL
 • Önarckép, azaz lelátás hat évtized tetejéről. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. [pdf, 2223.7k]
  INCZE JÁNOS
 • Egy parasztfiú elindul. Regény Dacia könyvkiadó, Kolozsvár, 1977 [pdf, 2970.1k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Emlékezetes ősz. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. [pdf, 8719.3k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Igazság nékünk a cél. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 4677k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Kakukkfiókák. Önéletírás. Kriterion, Bukarest, 1972 [pdf, 17433.1k]
  KEMÉNY JÁNOS
 • Születtem Marosvásárhelyt. Összeáll. Gaal György, KompPress, Kolozsvár, 1993 [pdf, 11663.2k]
  KELEMEN LAJOS
 • Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Sajtó alá rendezte, utószó, Cseke Péter. Kriterion, Bukarest, 1981 [pdf, 4089.7k]
  HORVÁTH ISTVÁN
 • A századik év küszöbén. Emlékek. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 [pdf, 5113.7k]
  HALÁSZ GYULA
 • Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975 [pdf, 3313k]
  GYŐRY KLÁRA
 • Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Kriterion, Bukarest, 1995 [pdf, 2959.7k]
  CSEKE PÉTER
 • És élni kellett tovább. Két emlékirat. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1995 [pdf, 1260.4k]
  BINDER PÁL – JANCSIK ANDOR
 • Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Bev., sajtó alá rendezte Romsics Ignác. Zrínyi, Budapest, 1989 [pdf, 9785.8k]
  BETHLEN BÉLA
 • Magyarhermány kronológiája (1944—1966). Bevezető, jegyzetek László Márton, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 [tartalomjegyzék]
  MÁTHÉ JÁNOS
 • Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban. Budapest [É. n., 1942]. [tartalomjegyzék]
  LIGETI ERNŐ
 • Lélekvesztőn. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 [pdf]
  KACSÓ SÁNDOR
 • Emlékirataim 1855–1929. Corvin Könyvnyomdai Műintézet, Arad, 1929 [pdf, 19573.8k]
  albisi BARABÁS BÉLA
 • Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 [pdf]
  MÉLIUSZ JÓZSEF
 • Nagy Rozália a nevem. Gondolat, Budapest, 1975 [pdf, 5220.4k]
  BERÉNYI ANDRÁSNÉ
 • Számadásom. Emlékirat, 1956–1993. KomPress, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999 [pdf, 3487.3k]
  BALOGH EDGÁR
 • Férfimunka. Önéletrajz 1945–1955. Magvető, Budapest, 1986 [pdf, 4860k]
  BALOGH EDGÁR
 • Szolgálatban. Egy nemzedék története 1935–1944. Magvető, Budapest, 1981 [pdf, 2728.9k]
  BALOGH EDGÁR
 • Hét próba. Egy nemzedék elindul. Szépirodalmi, Budapest, 1965 [pdf, 1342.1k]
  BALOGH EDGÁR
 • Vasvirág. Regényes krónika. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1970. [pdf, 1981.4k]
  KOVÁCS ISTVÁN

ROMÁN NYELVŰ KÖNYVEK

 • Visul meu... Interferenţe istorice şi culturale româno-maghiare Editura Caiete Silvane, Zalău, 2019 [pdf, 3426.4k]
  László László

HELYZET KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)

KOINÓNIA KÖNYVEK

MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)

 • Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely, 1997. augusztus 21–22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. [pdf, 2511.3k]
  BÁRDI NÁNDOR (sorozatszerk.)
 • Ellenpontok 1982 Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p.
  TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA (Pro-Print Könyvkiadó)

POLIS KÖNYVEK

MÁS KÖNYVEK

 • Vadasd és vidéke. Néprajzi és helytörténeti tanulmányok Üveghegy Kiadó, Szászhalombatta, 2020 [pdf, 35742.9k]
  SZÉKELY FERENC
 • Valami történik (Szempontok az elit tagolódásának értelmezéséhez). Interdialóg Társaság, h.n., é.n. /Interdialóg füzetek 1./ [pdf, 950.2k]
  ROSTÁS ZOLTÁN (szerk.)
 • Utazások Erdélyben. Ötödik, javított kiadás. Panoráma, Budapest, 1990. [pdf, 12912k]
  Mátyás Vilmos (dr.)
 • Vasfüggöny Keleten Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955). Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály és Vincze Gábor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
  Fülöp Mihály, Vincze Gábor
 • Erdély népesedéstörténete Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2003, 672 p. (Transylvanica varietas). (Az irathagyatékot szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád)
  NYÁRÁDI R. KÁROLY